Uw mandje
Jucy


1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1 Jucy zijn koudgeperste sappen, gevoerd via de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUCY, met zetel te 8000, BRUGGE MONNIKENWERVE 119 - 121, BTW BE 0456095879. 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten via de webshop.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met Jucy.

1.3 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Jucy, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4 Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen Jucy en de klant. Dergelijke afwijking is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd.

1.5 Het – zelfs herhaaldelijk – niet-toepassen door Jucy van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

1.6 Jucy behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

1.7 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen Jucy en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden. Indien Jucy en de klant hierover geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Bij een online bestelling van Jucy juices op www.jucy.be dienen alle stappen van het bestelproces doorlopen te worden.

2.1 Een bestelling dient online betaald te worden overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.
3. Uitvoering overeenkomst

3.1 Jucy is enkel gebonden tot levering van de producten en/of uitvoering van de diensten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de overeenkomst.

3.2 Alle producten en diensten die niet expliciet werden voorzien, worden supplementair aangerekend aan de klant, ongeacht of zij het gevolg zijn van een wijziging van de opdracht door de klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden.
4. Annulering overeenkomst

De klant-consument beschikt voor de online aankopen van Jucy juices via de webshop niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).
5. Levering door Jucy

5.1 Leveringen gebeuren door Jucy of diens logistieke partner op het door de klant aangegeven leveringsadres.

5.2 Leveringen van orders op de webshop gebeuren standaard via Bpost (feest- en brugdagen uitgezonderd). De standaard shipping is onderhevig aan de dienstverlening van Bpost, daardoor kan Jucy enkel richtinggevend de leverdag vooropstellen.
5.3 In geval van een minimum besteding van 55 euro en een standaard verzending met bpost, worden geen leveringskosten aangerekend aan de klant (zoniet wordt als leveringskost 10 euro toegevoegd aan het totaal).
5.4 Jucy is niet aansprakelijk indien de levering op instructie van de klant onbeheerd wordt achtergelaten op het afgesproken leveringsadres (bijvoorbeeld aan de deur).

5.5 Laattijdige of niet-levering wegens overmacht of hardship in hoofde van Jucy zal geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Jucy jegens de klant.

6. Prijs

6.1 Alle productprijzen zijn in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, worden steeds afzonderlijk vermeld.

6.2 Jucy behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.
7. Betaling

7.1 Online bestellingen via de webshop van Jucy dienen onmiddellijk betaald te worden via de aangeboden online betaalinstrumenten.

Voor de online betalingen doet Jucy een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Jucy heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Jucy niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de online bestelling niet integraal is betaald.

7.3 Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Jucy.

7.4 Professionele klanten die bestellingen plaatsen voor professioneel gebruik kunnen tijdens de checkout een factuur aanvragen. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd indien dit bij aangetekend schrijven gebeurt binnen een termijn van tien werkdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
8. Klachten

8.1 Jucy garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten tijdens de aangeduide verbruiksperiode, dit op voorwaarde dat de klant de producten in de ongeopende verpakking en in adequate omstandigheden bewaart (onder meer op vlak van koeling).

8.2 De klant dient de juices na levering te verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, laattijdige levering e.d.m. Klachten met betrekking tot de Jucy juices worden enkel in aanmerking genomen indien de klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon of deze, bij gebreke aan leveringsbon, schriftelijk of elektronisch aan Jucy overmaakt binnen een termijn van twee (2) uur nadat de producten zijn geleverd of na het afgesproken tijdstip waarop de producten geleverd moesten zijn. Na het constateren van enig gebrek, is de klant gehouden om het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken.

8.3 In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan Jucy, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige schriftelijke klacht wordt de klant geacht de geleverde goederen en diensten onherroepelijk te aanvaarden.

8.4 Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerd gebrek, is de klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade.

8.5 De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Jucy beperkt zich in elk geval - naar eigen keuze en inzicht van Jucy - tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige producten. Is herlevering / heruitvoering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige producten en/of diensten.

9.2 In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Jucy nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige producten of diensten. De aansprakelijkheid van Jucy is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

9.3 De klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door Jucy voor:

(i) Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;

(ii) Problemen met de versheid of kwaliteit van producten die te wijten zijn aan:

(a) Consumptie na de aangeduide houdbaarheidsdatum of de normale verbruiksperiode van de producten;

(b) Bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren), in een onaangepaste verpakking of na het openen van de verpakking;

(iii) Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de klant na de vaststelling van een gebrek;

(iv) Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;

(v) Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de producten;

(vi) Aanspraken met betrekking tot het niet bereiken van bepaalde doelstellingen op het vlak van dieet, gezondheid of mentaliteit. Jucy garandeert in geen geval dat de klant dergelijke doelstellingen zal of kan bereiken;

(vii) Schade die zich niet zou hebben voorgedaan indien de klant voldoende diligent zou hebben gehandeld om de schade te beperken;

(viii) Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12;

(ix) Onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, imagoschade, inkomstenderving, omzetverlies, schade aan derden e.d.m.
10. Overmacht & Hardship

10.1 Jucy en de klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht of hardship.

10.2 Gevallen van overmacht of hardship geven Jucy het recht om, naar eigen keuze:

(i) De nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

(ii) De contractuele voorwaarden te herzien;

iii De overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat Jucy enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

In al deze gevallen zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle producten en prestaties die reeds werden geleverd op datum van schorsing, herziening of beëindiging, en van alle kosten opgelopen of nog op te lopen door Jucy ten gevolge van de schorsing, herziening of beëindiging.

10.3 Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) natuuromstandigheden, oorlog, terrorisme of dreiging met terreur, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers.
11. Bevoegde rechtbanken & Toepasselijk recht

11.1 In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen Jucy en de klant wordt gesloten, zijn uitsluitend de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijk zetel van Jucy bevoegd.

11.2 Het Belgisch recht is van toepassing.

is toegevoegd aan uw mandje.
Bekijk mandje